Hızlı Erişim
Sayfa No   & 1249
Arama Özellikleri

Bu bölümden kitaplar üzerinde detaylı arama yapabilir, kaynaklara göre detaylı filtreleyebilirsiniz.

Arama girişinde otomatik tamamlama özelliği bulunmaktadır. Harfler yazıldıkça, yazarın bu haflere göre kitaplarda en çok kullandığı sözcükleri anlık olarak tamamlamaktadır.

Arama mekanizması; osmanlıca kelimeler ile gerekli geçişleri otomatik olarak yapmakta olup, yazım hatalarını kendi içinde düzelterek arama desteği sağlayan gelişmiş bir algoritma kullanmaktadır.

Arama yaparken, osmanlıca kelime yazım düzenine dikkat edilmesi gerekli değildir, mesela takkeli harfler veya içinde tire bulunan harfler otomatik olarak düzeltilmektedir.

Örneğin arama yaptığınızda bunu yazmış olsanız
-> abdest +maliki -müstehab -sünnet 
sadece abdesti maliki'de aratıyor ve müstehab ile sünneti devre dışı 
bırakıyor.
Tüm Sonuçlar
Kaynak Tipi
 • Ana Kitap Seti (7078)
 • Diğer Kaynaklar (3467)
Kitap
 • Tam İlmihal 3.Kısım (1415)
 • Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (593)
 • İslâm Ahlâkı (570)
 • Herkese Lâzım Olan Îmân (473)
 • Fâideli Bilgiler (463)
 • Şevâhid-ün Nübüvve (448)
 • Tam İlmihal 1.Kısım (437)
 • Eshâb-ı Kirâm (414)
 • Kıymetsiz Yazılar (412)
 • Hak Sözün Vesîkaları (406)
 • Kıyâmet ve Âhıret (383)
 • Tam İlmihal 2.Kısım (371)
 • Cevâb Veremedi (368)
 • Namâz Kitâbı (188)
 • İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları (129)
 • Mektubat (2)
Lügât
 • Dini Terimler (3394)
 • Hâl Tercemeleri (985)
 • Adı Geçen Kitâblar (78)
Dosyalar
 • Süâller ve Cevâblar (11)
Konular
 • Alış veriş bilgileri (93)
 • Gusül-Hayz-Abdest (42)
 • Oruç ve Ramazan (36)
 • Zekat, uşur ve sadaka (21)
 • Kaza namazları (15)
 • Hac Bilgileri (13)
 • Kurban ve adak (12)
 • Mübarek gün ve geceler (6)
Toplam Kaynak: 10576
1. Yokluk, varlığın zıddı. 2. Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli....

Tarafından: , Tarih: 10/18/2015

On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ı kerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm....

Tarafından: , Tarih: 10/18/2015

Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası....

Tarafından: , Tarih: 10/18/2015

Bilen, ilim sâhibi. 1. Her şeyi bilen mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından biri. 2. Zamânın fen ve edebiyât bilgilerinde yetişmiş, Kur'ân-ı kerîmin ve yüzbinlerce hadîs-i şerîfin mânâsını ezberden bilen, İslâm'ın yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs (uzman), tasavvufun (evliyâlığın) en yüksek derecesine ulaşmış, yetişmiş ve yetiştirebilen müctehid. 3. Bir ilim dalında yetişmiş mütehassıs kimse (uzman) 4. Öğreten, öğretici....

Tarafından: , Tarih: 10/18/2015

Bereketler, hayırlar, iyilikler, bolluklar. Bereket'in çokluk şekli....

Tarafından: , Tarih: 10/18/2015

Gayret, olanca gücü ve kuvveti sarf etmek....

Tarafından: , Tarih: 10/19/2015

Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi....

Tarafından: , Tarih: 10/19/2015

Dilenmeyip sabreden ve şerî'ate (İslâmiyet'e) uyan fakirler....

Tarafından: , Tarih: 10/22/2015

Birbirini dik olarak kesen iki doğrunun meydana getirdiği, hıristiyanlık dîninin sembolü olarak kabûl edilen şekil. Buna salîb ve istavroz da denir....

Tarafından: , Tarih: 10/22/2015

Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan....

Tarafından: , Tarih: 10/22/2015

1. İhsân. 2. Üstünlük, fazîlet....

Tarafından: , Tarih: 10/22/2015

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her dilde ve her kalbde övülen....

Tarafından: , Tarih: 11/15/2015

Hırslı, bir şeye çok düşen, istekli....

Tarafından: , Tarih: 11/16/2015

Kurban bayramı. Kamerî seneye göre Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleri....

Tarafından: , Tarih: 11/17/2015

Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden biri. Hârûn aleyhisselâmın neslindendir....

Tarafından: , Tarih: 11/17/2015

Yatsı vakti....

Tarafından: , Tarih: 11/17/2015

Peygamber efendimizin mensub olduğu kabîlenin adı. Peygamber efendimizin on birinci babası olan Kureyş'in (Fihr ibni Mâlik'in) çocukları ve torunları....

Tarafından: , Tarih: 11/22/2015

1. Sâhib olan, mülk edinen. 2. Cehennem meleklerinin en büyüğü, âmiri, bekçisi....

Tarafından: , Tarih: 11/29/2015

Allah yolunda din düşmanları ile çarpışan, cihâd eden....

Tarafından: , Tarih: 12/07/2015

İdrak edici, anlayıcı, bilici kuvvet....

Tarafından: , Tarih: 12/07/2015

1. Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi. 2. Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse....

Tarafından: , Tarih: 12/09/2015

Habeş hükümdârı. Habeş krallarına verilen isim....

Tarafından: , Tarih: 01/10/2016

İyi insan. Dünyâya kıymet vermeyen, îtikâdı doğru olup, Allahü teâlânın rızâsını, sevgisini kazanmak için çalışan müslüman....

Tarafından: , Tarih: 01/20/2016

Tevâzû, alçak gönüllülük. Hakk'a boyun eğmek. Korku ve sevgiden meydana gelen edebli bir hal. Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: Îmân edenlerin, Allahü teâlâyı ve Hak'tan ineni (Kur'ân-ı kerîmi) zikr için, kalblerinin huşû' zamânı hâlâ gelmedi mi? Onlar, daha evvel kendilerine kitab verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş, artık kalbleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu dinlerinden çıkmış fâsıklardı.(Hadîd sûresi: 16) Mü'minler herhâlde kurtulacaklardır. Onlar namazlarını huşû ile kılanlardır. (Mü'minûn sûresi: 1,2) Kalbi meşgûl eden, huşû'u gideren şeyler yanında, meselâ süslü şeyler karşısında, oyun ve çalgı aletleri yanında ve arzû ettiği yemekler karşısında, namaz kılmak mekrûhtur. (İbn-i Âbidîn) Huzûr ve huşû' ile kılınan iki rek'at namaz, gâfil (Allahü teâlâyı unutmuş) bir kalb ile akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayır...

Tarafından: , Tarih: 03/20/2016

Ergenlik çağı; cünüp olup, gusül abdesti almaya başlama zamânı. (Bkz. Sinn-ı Bülûg)...

Tarafından: , Tarih: 03/20/2016

Allahü teâlânın, mü'minlere ihsân ettiği işlerin iç yüzüne vâkıf olma kuvveti. Mü'minin firâsetinden korkunuz. Zîrâ o, Allahü teâlânın nûru ile bakar. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî, Taberânî) Mürşid-i kâmiller (rehber zâtlar), firâsetleri ile talebenin kâbiliyetini anlarlar. (Abdullah Ensârî) Harama bakmaktan gözünü muhâfaza edenin, kendini nefsin arzularına kapılmaktan koruyanın, sünnete uyarak zâhirini (dışını) süsleyenin, helâl lokma yemeyi alışkanlık edinenin firâseti şaşmaz. (Şah Şücâ Kirmânî) Firâset, îmân kuvvetinden doğar. Kimin îmânı daha kuvvetli ise o nisbette firâseti keskin yâni isâbetli ve doğru olur. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)...

Tarafından: , Tarih: 03/20/2016

Tanınmış yazar John Milton (1608-1674), (Gerek Ahd-i atîkde, gerek İncîllerde yasaklanmıyan bir şey neden utanılacak bir şey olsun veyâ nâmûsa aykırı sayılsın? Geçmiş Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” dâimâ birkaç hanımı vardı. O hâlde birkaç kadınla evlilik, zinâ değildir, kanûna ve kamu vicdânına uygundur) demekdedir. Meşhûr yazar Montesqieu (1689-1735), (Sıcak memleketlerde kadınların çabuk gelişdiğini, fekat çabuk ihtiyârladığını göz önünde tutarsak, bu gibi memleketlerde yaşıyanların birkaç kadınla evlenmesi gâyet tabî’îdir) demekdedir. Şimdi, geçim şartları güçleşdiği için, müslimân memleketlerinde yukarıda bahs olunduğu gibi, birkaç kadınla evlenmek kalmamış gibidir. 2— (İslâm dîni, din uğruna öldürmeği, yakıp yıkmağı, memleketleri istîlâ etmeği ve ehâlîyi kılıçdan geçirmeği emr etmekde ve buna “Cihâd” adını vermekde) imiş. Bu iddi’â da temâmiyle yanlışdır. ?...

Tarafından: , Tarih: 06/30/2016

Cihâd, Allahü teâlânın kullarına, Allahü teâlânın hak olan dînini bildirmek demekdir. Bu da, Allahü teâlânın dîninin, Allahü teâlânın kullarına ulaşmasına mâni’ olan zâlim, sömürücü diktatörleri, kılınç kuvveti ile, zor kullanarak ortadan kaldırmakla yapılır. Önce nasîhat edilir. İslâmiyyeti kabûl etmeleri teklîf olunur. Kabûl etmezler ise; islâm hâkimiyyeti, ya’nî harac ve cizye vermeleri teklîf olunur. Bunu da kabûl etmezler ve karşı koyarlarsa, bu engeller ortadan kaldırılır. Zor ile, kuvvet ile olan cihâdı şahslar değil, İslâm devleti yapar. Kur’ân-ı kerîmde Bekara sûresinin ikiyüz elli altıncı âyetinde meâlen, (Dinde zorlama yokdur) buyurulmuşdur. Bir gayr-i müslim, zorla müslimân yapılmaz. Müslimânlar hiç bir zemân, hıristiyanların dâimâ yapdıkları gibi, zorla veyâ maddî kazançlar vâ’d ederek bir insanı müslimân yapmağa teşebbüs etmezler. Kim isterse, seve seve müslimân olur. Ta...

Tarafından: , Tarih: 06/30/2016

Medîneye gelip halîfenin serâyını aradı. Onun serâyı, köşkü yok dediler. Kendisi şehr dışına çıkdı, dediler. Gidip aradı. Askerleri, muhâfızları göremedi. Toprak üstünde uyumuş birini gördü. Halîfe Ömeri gördün mü dedi. Hâlbuki bu zât, Ömer “radıyallahü teâlâ anh” idi. Onu niçin arıyorsun dedi. Onun kumandanı, benim evimi zor ile satın almak istiyor. Onu kendisine şikâyet etmeğe geldim dedi. Ömer “radıyallahü anh”, mecûsî ile evine geldi. Kâğıd istedi. Evde kâğıd bulamadı. Bir kürek kemiği gördü. Bunu istedi. Kemik üzerine, (Bismillâhirrahmânirrahîm. Ey Sa’d, bu mecûsînin kalbini kırma! Yoksa, hemen yanıma gel!) yazdı. Mecûsî, kemiği alıp evine geldi. Boşuna yoruldum. Bu kemik parçasını kumandana verirsem, alay ediliyor sanıp, çok kızar dedi. Kadının isrâr etmesi üzerine Sa’da gitdi. Sa’d, askerleri arasında oturmuş, neş’e ile konuşuyordu. Sa’dın gözü, uzakda duran mecûsîni...

Tarafından: , Tarih: 06/30/2016

1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hikmet sâhibi, ilmi kâmil, işi güzel, uygun işler yaratıcı ve kullar arasında hükmedici. 2.Hikmet ehli. Din bilgilerini fen bilgileri ile isbât eden âlim....

Tarafından: , Tarih: 11/15/2015