MEDÂRİCÜSSENİYYE

Bu kitâb iki kısmdan teşekkül etmişdir. (Medâricüsseniyye) kitâbını, Âmirül Kâdirî yazmışdır. (El-akâid-üs-sahîha fî-terdîd-il-vehhâbıyyet-in Necdiyye) kitâbını, Hasen Cân yazmışdır. Bu kitâblarda Peygamberimize salevât okumanın çok sevâb olduğu ve vefât eden kimsenin ibâdetlerindeki kusûrlarını ve kul haklarını afv etdirmek için devr ve iskât yapmak lâzım olduğu ve Peygamberlerle şehîdler ve evliyânın öldükden sonra rûhlarının dünyâdan haberdâr oldukları ve bunların şefâatiyle Allahü teâlânın dirilere merhamet edeceği ve ölüler için nasıl düâ ve hayrât ve hasenât yapılacağı bildirilmekdedir. Her iki kitab Arapça olup, Urdu diline tercemeleri dahi vardır.

Bu kitap 192 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

« Lügât'a Git